Banaanikotkatutkimuksen seuran säännöt

Vahvistettu yleiskokouksessa 1.10.1997

1 §
Yhdistyksen nimi on Banaanikotkatutkimuksen seura ja kotipaikka Helsinki.
2 §
Seuran tarkoituksena on etsiä banaanikotkia ja todisteita niiden olemassaolosta sekä harjoittaa aiheeseen liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää myös esitelmätilaisuuksia ja luontoretkiä jäsenilleen ja yleisölle.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen asianmukaisen luvan.

3 §
Seuran jäsenet kutsuu hallitus. Ehdotuksen uudesta jäsenestä voi tehdä hallituksen jäsen. Jäseniltä voidaan kerätä jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää seuran vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii vastoin seuran tarkoitusta tai muuten seuran kannalta vahingollisesti tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta.

4 §
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika, ja hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä nimeää pääsihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun joku hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä; äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö.
6 §
Seuran tilikausi on huhtikuun 1. päivästä maaliskuun 31. päivään.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähettämällä se kullekin jäsenelle kirjeenä tai sähköpostitse.
8 §
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-toukokuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli seuran kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella yhteisöjäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
  6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen
  7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
  8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen
  9. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen alkavalle tilikaudelle
  10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Päätös seuran purkamisesta on vahvistettava kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä seuraavassa seuran kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä kokouksesta, jossa päätös tehtiin.

Seuran purkautuessa sen varat käytetään seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisen vahvistavan kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

Antti.Leino@Helsinki.FI